Skip to content

Uchwała Nr VIII/187/16

Rady Miejskiej w Lubawce

z dnia 25 sierpnia 2016 roku


w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych, regulaminu korzystania z kaplic cmentarnych

oraz ustalenia stawek i opłat cmentarnych


              Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.13, art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art.40 ust.2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz.U.2016, poz. 446) w związku z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity - Dz. U. z

2016 r. poz.573 ze zmianami), art.2 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.

poz.2126 ze zmianami) Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Lubawka- stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się Regulamin kaplic cmentarnych położonych na terenie Gminy Lubawka- stanowiący Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Ustala się wysokość opłat cmentarnych - stanowiący Załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.                                                                                                                                                                                                                     Załącznik Nr l

                                                                                                                                                                                                                                          do Uchwały Nr VIII/187 /16

                                                                                                                                                                                                                                           Rady Miejskiej w Lubawce

                                                                                                                                                                                                                                        z dnia 25 sierpnia 2016 r.REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LUBAWKA


§1

1.    Cmentarze komunalne zlokalizowane na terenie Gminy Lubawka, zwane dalej Cmentarzami, stanowią mienie Gminy Lubawka.

2.    Nadzór nad Cmentarzami sprawuje Burmistrz Miasta Lubawka.

3.    W imieniu Gminy Lubawka Cmentarzami administruje Zarządca zwany dalej Administratorem.

4.    Administrator przyjmuje wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania Cmentarzy oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

§2

1.    Cmentarze są otwarte codziennie od 6:00 do 22.00

2.    Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00.

3.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Administratora, możliwe jest zorganizowanie pogrzebu w innych dniach i godzinach.

§3

1.    Osoby uprawnione do pochowania zwłok, prochów lub szczątków ludzkich, jak również osoby przebywające na Cmentarzach oraz podmioty

       świadczące usługi na terenie Cmentarzy zobowiązane są do stosowania niniejszego Regulaminu.

2.    Na terenie Cmentarzy zakazuje się w szczególności:

       1)    zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, w tym używania radioodbiorników;

       2)    przebywania bez opieki dzieci w wieku do lat 7;

       3)    picia alkoholu i przebywania osób w stanie nietrzeźwym oraz żebractwa;

       4)    składowania odpadów poza miejscami wyznaczonymi;

       5)    palenia otwartego ognia;

       6)    umieszczania ogłoszeń;

       7)    prowadzenia działalności handlowej i reklamowej;

       8)    wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);

       9)    zastawiania i zagospodarowywania przejść między grobami w sposób powodujący utrudnienie w poruszaniu się osób na cmentarzu;

     10)    niszczenia zieleni oraz zbierania wszelkiego rodzaju roślinności;

     11)    niszczenia elementów małej architektury, nagrobków, urządzeń cmentarnych oraz malowania murów;

     12)    mycia pojazdów i urządzeń;

     13)    jazdy na deskorolkach, wrotkach itp.;

     14)    przebywania poza godzinami otwarcia;

     15)    zachowań uwłaczających pamięci zmarłych.

3.    Na terenie Cmentarzy zakazuje się bez zezwolenia Administratora:

       1)    wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych;

       2)    stawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń, ustawiania ławek, płotów, gazonów itp., utrudniających komunikację i ruch

              pieszy;

       3)    wjazdu pojazdami mechanicznymi.

§4

1.    Z uwagi na ukształtowanie terenu i stary drzewostan, przebywanie na Cmentarzach w czasie występowania takich zjawisk atmosferycznych, jak:

       wichura, gołoledź, śnieżyce itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

2.    W przypadku wystąpienia warunków, mogących stwarzać zagrożenie dla osób przebywających na terenie Cmentarza, Administrator upoważniony

       jest do jego zamknięcia.

§5

1.    Kolejność pochówków i usytuowanie grobów, na Cmentarzach otwartych do bieżącego chowania zmarłych, musi być zgodne z planem

       zagospodarowania Cmentarzy, z zachowaniem wymiarów i odstępów, zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2.    Na cmentarzach urządza się:

       1)    groby ziemne,

       2)    groby ziemne urnowe,

       3)    groby murowane,

       4)    grobowce.

3.    Groby ziemne, murowane oraz miejsca rezerwowe pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

4.    Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym i samowolne przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.

§6

1.    Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie oraz w jego otoczeniu spoczywa na osobach uprawnionych do pochowania zmarłych,

       określonych w obowiązujących przepisach o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

2.    Gromadzenie odpadów, pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów, dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, z

       uwzględnieniem ich segregacji.

3.    Zagospodarowanie otoczenia grobu, usuwanie i przestawianie elementów, sadzenie drzew lub krzewów może być dokonane tylko po uzyskaniu

       pisemnej zgody Administratora.

4.    W razie stwierdzenia samowolnego zagospodarowania terenu wokół grobu, w szczególności w sposób utrudniający dostęp do sąsiednich kwater,

       bądź zakłócający komunikację wewnątrz cmentarza, dysponent grobu zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie

       wyznaczonym przez Administratora.

§7

1.    Przyjęcie zwłok, prochów i szczątków do pochowania następuje po przedstawieniu przez uprawnioną osobę bądź upoważnioną firmę pogrzebową

       oryginałów wymaganych dokumentów, określonych w obowiązujących przepisach ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

2.    Pochówki osób zmarłych muszą być wykonywane przez uprawnioną firmę pogrzebową.

§8

1.    W kasie Administratora pobierane są opłaty, ustalone przez Radę Miejską w Lubawce.

2.    Opłaty za pochowanie zwłok oraz rezerwację miejsca wnosi się na okres 20 lat.

3.    Okres 20-letni nie dotyczy grobów murowanych na więcej, niż jedną osobę.

4.    Obowiązek przedłużenia opłaty należy do bliskich osoby pochowanej, a w przypadku braku jej prolongaty Administrator ma prawo przystąpić do

       likwidacji grobu.

5.    Likwidacja grobu jest poprzedzona wcześniejszą informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej, na co najmniej 3 miesiące przed ww.

       czynnością.

6.    Z działań związanych z likwidacją grobu Administrator sporządza protokół.

7.    Zaległe opłaty naliczane są wg stawek obowiązujących w dniu ich wnoszenia i pobierane są za 20 lat, licząc od pierwszego nieopłaconego roku

       tak, aby zachować ciągłość w opłatach.

§9

1.    W celu dochowania osoby zmarłej przed upływem 20 lat, ponownie może być użyty grób, tj. podwójny w pionie, oraz może być wykonane

       dochowanie urny do istniejącego grobu, po dokonaniu stosownych opłat.

2.    Do dysponowania wolnym miejscem w grobie przeznaczonym do pochowania więcej, niż jednej osoby, uprawnieni są członkowie rodziny wg

       kolejności podanej w obowiązujących przepisach o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

3.    Wniesienie opłaty za grób przez osobę inną, niż dysponent grobu, nie powoduje nabycia przez tę osobę uprawnień, przysługujących

       dysponentowi.

4.    Prawo dysponowania zarezerwowanym miejscem pod grób mają osoby, które poniosły jego koszt i są w stanie to wykazać.

5.    W przypadku, gdy dysponentami grobu są dwie lub więcej osób, wszelkie decyzje związane z dysponowaniem grobem winny być podejmowane

       przez wszystkie te osoby lub przez jedną z nich, upoważnioną pisemnie przez osoby pozostałe.

§10

Przechowywanie zwłok w chłodniach oraz zorganizowanie pogrzebu w kaplicach cmentarnych, znajdujących się na terenie Cmentarzy, wymaga

uzyskania zgody Administratora i wniesienia opłaty ustalonej przez Radę Miejską w Lubawce.

§11

1.    Wykopanie i wymurowanie grobu, wykonywane przez firmę pogrzebową, musi być uzgodnione z Administratorem i poprzedzone złożeniem

       dokumentów, określonych w aktualnie obowiązujących przepisach o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz o postępowaniu ze zwłokami i

       szczątkami ludzkimi i wniesieniem opłat cmentarnych.

2.    Działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych na terenie Cmentarzy mogą prowadzić

       wyłącznie podmioty gospodarcze uprawnione do jej prowadzenia.

3.    Podmioty gospodarcze prowadzące prace związane z działalnością wymienioną w ust. 2 muszą dostosować się do ogólnych norm porządkowych,

       obowiązujących na Cmentarzach oraz wskazań Administratora.

4.    Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

5.    Wykonawcom prac zabrania się:

       1)    zastawiania dróg i przejść na terenie Cmentarzy;

       2)    wyrzucania gruzu i odpadów pozostałych po robotach kamieniarsko - budowlanych do pojemników rozstawionych na terenie Cmentarzy.

6.    Wykonawców prac zobowiązuje się m.in. do:

       1)    przygotowywania zapraw murarskich tylko w specjalnych pojemnikach;

       2)    postępowania z pozostałym po remoncie lub rozbiórce pomnika gruzem, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o odpadach;

       3)    uprzątnięcia terenu, wywiezienia wszystkich materiałów po zakończeniu robót i zabezpieczenia miejsca pod grób;

       4)    naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w wyniku realizacji robót.

§12

Ekshumacje zwłok lub szczątków ludzkich mogą być dokonywane na wniosek osób i organów określonych w aktualnych przepisach dotyczących

postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, po uzyskaniu stosownych zezwoleń i w uzgodnieniu z Administratorem.

§13

1.    Do stałego wjazdu na teren cmentarzy upoważnione są pojazdy: służb komunalnych, związanych z administracją i nadzorem Cmentarzy, Policji,

       Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Prokuratury, Inspekcji Sanitarnej.

2.    Wjazd na teren Cmentarzy dozwolony jest pojazdom przewożącym lub kierowanym przez osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu

       niepełnosprawności lub ważne orzeczenie wydane przez organy rentowe, równoważne z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, na mocy

       obowiązujących przepisów szczególnych w tym zakresie.

3.    W pozostałych przypadkach wjazd na teren Cmentarzy możliwy jest jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora.

4.    Przedsiębiorcom, w celu wykonania usług cmentarno-pogrzebowych, umożliwia się wjazd na teren Cmentarzy w dni robocze w godzinach pracy

       Administracji, po uprzednim zgłoszeniu wjazdu na cmentarz u Administratora.

5.    Zabrania się wjazdu na teren Cmentarzy pojazdów oraz sprowadzania sprzętu, których użycie mogłoby spowodować uszkodzenia w infrastrukturze

       Cmentarzy.

6.    Kierujący pojazdami, poruszający się po alejach cmentarnych, zobowiązani są zachować szczególną ostrożność, poruszać się z prędkością do 5

       km/h, nie zakłócać ceremonii pogrzebowych oraz nie tarasować dróg cmentarnych i ścieżek.

§14

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.

Dz. U. z 2015 r., poz. 2126 ze zm.).


                                                                                                                                                                                                                 Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                                                   do Uchwały Nr VIII/187/16

                                                                                                                                                                                                                                     Rady Miejskiej w Lubawce

                                                                                                                                                                                                                                   z dnia 25 sierpnia 2016 r.REGULAMIN KORZYSTANIA Z KAPLIC CMENTARNYCH NA TERENIE GMINY LUBAWKA


Rozdział I Przepisy ogólne

§1

Kaplice cmentarne oraz chłodnia położone na terenie Gminy Lubawka stanowią własność Gminy Lubawka.

§2

Kaplicami zarządza zarządca wyłoniony zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Gminę Lubawka zwany dalej „Administratorem".

§3

1.    Korzystanie z Kaplic oraz chłodni jest odpłatne.

2.    Opłatę pobiera Administrator zgodnie z cennikiem.

§4

1.    Za utrzymanie ładu i porządku w czasie przechowywania zwłok odpowiada Administrator. Organizator pogrzebu jest zobowiązany podporządkować

       się jego zaleceniom.

2.    Na Administratorze ciąży również obowiązek postępowania zgodnie z przepisami sanitarnymi dotyczącymi postępowania ze zwłokami.

§5

Drzwi zewnętrzne Kaplic należy zamykać w celu zabezpieczenia pomieszczeń przed zwierzętami, owadami i wysoką temperaturą.

§6

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kaplic cmentarnych i chłodni sprawują odpowiednie referaty Urzędu Miasta Lubawka.


Rozdział II Korzystanie z pomieszczeń kaplic cmentarnych

§7

Kaplice cmentarne służą do przechowywania zwłok i wykonywania ceremonii pogrzebowych. Są miejscem ciszy i powagi.

§8

1.    Prawo przechowywania zwłok ludzkich w kaplicach ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

       1)    pozostały małżonek (-ka),

       2)    krewni zstępni,

       3)    krewni wstępni,

       4)    krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

       5)    powinowaci w linii prostej do l stopnia.

2.    Ponadto prawo przechowywania zwłok ludzkich w kaplicy przysługuje osobom wskazanym w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o

       cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j.Dz.U. z 2015 r., poz. 2126 ze zm.).

§9

Kaplice cmentarne czynne są w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. Poza godzinami pracy pełniony jest dyżur telefoniczny. Numer telefonu

podany jest na tablicy informacyjnej.

§10

Kaplice przyjmują i organizują pochówki osób bez względu na ich wyznanie.

§11

W kaplicach cmentarnych możliwe jest otwarcie trumny w celu pożegnania osoby zmarłej przez rodzinę i osoby bliskie oraz położenia przy trumnie

wieńców i kwiatów.

§12

Nie zezwala się na przechowywanie w kaplicach zwłok będących w daleko posuniętym rozkładzie lub po śmierci będącej przyczyną chorób zakaźnych.

§13

Za przedmioty prywatne użyte do dekoracji lub obrządku pogrzebowego Administrator nie ponosi odpowiedzialności.


Rozdział III Korzystanie z chłodni

§14

Chłodnia przyjmuje do przechowywania ciała osób zmarłych przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem przypadków wymienionych w §12.

§15

Ciała do chłodni przyjmowane są odpłatnie zgodnie z cennikiem w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 przez pracowników Administratora, w

pozostałe dni i po godzinach przez osoby upoważnione przez Administratora.

§16

Dokumentem uprawnionym do przyjęcia ciała osoby zmarłej do chłodni jest karta zgonu wydana przez lekarza. W przypadku gdy przyczyną zgonu było

przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora.

§17

Przechowywanie ciała osoby zmarłej odbywa się z reguły do 48 godzin, a w sytuacjach szczególnych dopuszcza się dłuższe przechowywanie.

§18

Wydawanie ciała osoby zmarłej osobom uprawnionym do ich pochowania odbywa się w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00, poza godzinami

pracy pełniony jest dyżur telefoniczny. Numer telefonu podany jest na tablicy informacyjnej.

§19

1.    Do obowiązków osoby zatrudnionej przy obsłudze chłodni należy:

       1)    Nadzór nad aparaturą chłodniczą i wyposażeniem budynku oraz zgłaszanie do Urzędu Miasta Lubawka wszelkich awarii,

       2)    Ewidencjonowanie czynności wykonywanych w związku z przyjmowaniem zwłok dostarczanych przez przedsiębiorców pogrzebowych

              polegających na:

               a)    przechowywaniu zwłok w chłodni (data i godz. przyjęcia),

               b)    wydawaniu zwłok z chłodni (data i godz. wydania), po uiszczeniu opłaty u Administratora i przedłożeniu przez przedsiębiorcę

                      pogrzebowego lub osobę urządzającą pochówek do wglądu rachunku wystawionego przez administratora wraz z dowodem wpłaty za

                      wykonaną usługę,

       3)    Przekazywanie do Urzędu Miasta Lubawka danych wynikających z prowadzonej ewidencji niezbędnych dla wystawienia faktur za wykonane

              usługi,

       4)    Utrzymywanie należytej czystości w całym obiekcie, zgodnie z wymogami Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego.

2.    Usługi odpłatne wykonane przez pracownika obsługującego chłodnię winny być przez niego wpisane w zeszycie dostarczonym przez Urząd Miasta

       Lubawka, przeznaczonym wyłącznie do tego celu.

3.    Pracownik ma obowiązek poinformować przedsiębiorcę pogrzebowego lub osobę urządzającą pochówek oraz Administratora o rodzaju

       wykonanych usług, celem umożliwienia dokonania rozliczeń.

4.    Opłaty uiszcza przedsiębiorca pogrzebowy lub osoba urządzająca pochówek przed wydaniem zwłok z chłodni u Administratora.

§20

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za osoby prowadzące usługi pogrzebowe. §21 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie

mają przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2126 ze zm.) 

Uchwała Nr IX/195/16

Rady Miejskiej w Lubawce

z dnia 29 września 2016 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/187/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu

cmentarzy komunalnych, regulaminu korzystania z kaplic cmentarnych oraz ustalenia stawek i opłat cmentarnych


                 Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.13, art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art.40 ust.2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz.U.2016, poz. 446) w związku z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity - Dz. U. z

2016 r. poz.573 ze zmianami), art.2 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r.

poz.2126 ze zmianami) Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr VIII/187/16 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych,

regulaminu korzystania z kaplic cmentarnych oraz ustalenia stawek i opłat cmentarnych, wprowadza się następującą zmianę:

1.    zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały w zakresie treści § 5 poprzez uchylenie treści ust. 3. § 5 po zmianie otrzymuje brzmienie:

„§5 1.    Kolejność pochówków i usytuowanie grobów, na Cmentarzach otwartych do bieżącego chowania zmarłych, musi być zgodne z planem

             zagospodarowania Cmentarzy, z zachowaniem wymiarów i odstępów, zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

       2.    Na cmentarzach urządza się:

              1)    groby ziemne,

              2)    groby ziemne urnowe,

              3)    groby murowane,

              4)    grobowce.

       3.    Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym i samowolne przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.