Skip to content

                                                                                                                                                                                                    Załącznik

                                                                                                                                                                                                                                 do Uchwały Nr VIII/276/17

                                                                                                                                                                                                                                   Rady Miejskiej w Lubawce

                                                                                                                                                                                                                                z dnia 22 czerwca 2017 r.


Stawki opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnychLp                                       Wyszczególnienie rodzaju opłat                                         Okres ważności opłaty          Wysokość opłaty [zł]*


1        Opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej w Lubawce                                                    jednorazowa                                  239,76

2        Opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej w Miszkowicach                                             jednorazowa                                  182,52

3        Wykopanie dołu małego (wym. 1,20 x 0,60x 1,20)                                                            jednorazowa                                  225,72

4        Wykopanie dołu urnowego pojedynczego                                                                        jednorazowa                                  162,00

5        Wykopanie dołu dużego (wym. 2,00 x 1,00x 1,70)                                                            jednorazowa                                  501,12

6        Wykopanie dołu rodzinnego piętrowego                                                                           jednorazowa                               1.225,80

7        Wykopanie dołu rodzinnego w poziomie                                                                           jednorazowa                               1.140,48

8        Złożenie trumny do dołu małego                                                                                       jednorazowa                                  108,00

9        Złożenie / dochowanie urny do grobu                                                                               jednorazowa                                  108,00

10      Złożenie trumny do dołu dużego                                                                                       jednorazowa                                  218,16

11      Złożenie trumny do dołu piętrowego                                                                                 jednorazowa                                  410,40

12      Złożenie trumny do dołu rodzinnego w poziomie                                                               jednorazowa                                  584,28

13      Miejsce pod wykopanie grobu małego / urnowego                                                           jednorazowa                                  402,84

14      Miejsce pod wykopanie grobu dużego                                                                              jednorazowa                                  615,60

15      Miejsce pod wykopanie grobu ziemnego - podwójnego piętrowego                                  jednorazowa                                  669,60

16      Miejsce pod wykopanie grobu ziemnego - podwójnego poziomego                                  jednorazowa                                  831,60

17      Miejsce pod grób wielournowy - ziemny                                                                            jednorazowa                                  507,60

18      Miejsce pod grób murowany pojedynczy / podwójny w pionie                                           jednorazowa                               1.479,60

19      Miejsce pod grób murowany podwójny w poziomie                                                           jednorazowa                               1.911,60


Rezerwacja miejsca grzebalnego do pochowania zwłok i prochów:


20      Rezerwacja placu pod grób ziemny                                                                                       20 lat                                        864,00

21      Rezerwacja placu pod grób murowany pojedynczy / podwójny pionowy                               20 lat                                      1.188,00

22      Rezerwacja placu pod grób murowany podwójny poziomy                                                    20 lat                                     1.620,00

23      Dopłata za przekwalifikowanie grobu ziemnego w grób murowany                                   jednorazowa                                  432,00


Wznowienie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego do pochowania zwłok i prochów:


24      Grób mały                                                                                                                             20 lat                                        324,00

25      Grób duży                                                                                                                             20 lat                                        432,00


Opłaty za usługi:


26      Opłata stała za wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka                                           jednorazowo                                   86,40

27      Korzystanie z chłodni cmentarnej                                                                                           doba                                         54,00

28      Opłaty administracyjne związane z przeprowadzeniem ekshumacji                                   jednorazowo                                   54,00


 

Opłaty w dni ustawowo wolne od pracy określone w poz. 3-12 podwyższa się o 30%.

Opłaty po godzinach pracy podwyższa się o 20%.

 

* Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto.
UZASADNIENIE

Zgodnie z art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, wskazuje, że ustalanie wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej należy do kompetencji organów stanowiących JST. Usługami takimi są usługi cmentarne. Dotychczasowe opłaty cmentarne w Gminie Lubawka ustalone Uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce w miesiącu sierpniu 2016 roku, ustalone były na poziomie stawek obowiązujących od 2011 roku i stosowanych przez wcześniejszego administratora cmentarza. Gmina Lubawka w 2016 roku dokonała zmiany podmiotu świadczącego w jej imieniu zadania własne obejmujące utrzymanie cmentarzy, którym od wrzesnia 2016 roku jest Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce. Administrator cmentarza wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie nowych wysokości opłat cmentarnych.